1  

1
sezikeye 2020-02-08 14:02:14

Ariko umuntu yakwibaza niba kujya imbere y'abo musengana ukaririmba ari ukubwiriza.Yesu yerekanye uburyo bwo kubwiriza.We n'Abigishwa be,ntabwo bajyaga kuririmbira abantu mu nsengero.Ahubwo babasangaga aho bari,mu ngo zabo,mu mihanda,mu masoko,etc...bakababwiriza.Kubwiriza ni ukungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana n'umuntu mudahuje idini.Urugero,Yesu n'Abigishwa be,babwirizaga abantu batari bahuje idini: Abafarisayo,Abasamaritani,etc...Naho kujya kuririmbira abo musengana,ntabwo ari ukubwiriza.Ni ukubashimisha gusa,kubera ko muba mwemera bimwe.

1