1  

1
Rutura 2020-01-25 07:32:36

Ibi rwose ni ya gahunda ya Leta yo guhung'inshingano zayo kubera budgetisation itanoze. Ubundi ISAR Songa, ISAR Rubona, Centre Rubirizi, Nyabisindu n'ibindi bigo bya Leta byahujwe bigakora RAB, byakoraga neza kandi imbuto n'intanga z'amatungo zikagera ku baturage nta nkomyi. Ubundi ubushakashatsi mu by'ubuhinzi bwagakozwe na Leta mu bigo byayo, izo resultat zagaragarako zatez'imber'abaturage, bakazohereza muri abo bikorera ari échantillion. Iyo échantillion yagaragaje guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kwishimir'ubutaka no kutagir'ingaruka ku buzima bw'abantu niyo abikora bazatubura hanyuma bakayikwiza mu bahinzi. Muri Amerika iyo ugiyeyo, ntushobora kwinjiran'ibyo kurya cyangwa imbuto izo arizo zose kuko Leta iba ikekako ushobora kuzan'imbuto izatez'uburwayi mu bihingwa by'iwabo. Niba rero twe tugiye kwegurira ba rwiyemezamirimo akazi ko kudushakir'ibidutunga, namwe murabyumva bazazana za Monsanto zamaz'abantu na cancer cyangwa se bibananire kuko ari nta bumenyi basanzwe babifitemo ubundi inzara iturimbure abategetsi bigaramiye. Ikindi Leta ivane amasiha rusahuzi mu mashyirahamwe y'abahinzi ubundi umuhinzi yongere yumve uburyohe bwo kwibumbira muri koperative nka kera. Amarira y'abo mu majyaruguru baterwa n'abademob bashumbushijw'isoko ry'ibirayi duhora tuyumva. Abakontabure n'abakuru b'amakoperative barya amamiriyari y'amashyirahamwe, abo Leta ibadukize. Ikindi amashyirahamwe asa na RFTC atagir'inyungu ku migabane aha abanyamuryango, nayo akurikiranwe. Ibi nibidakorwa, Leta izaha abaryi amafaranga y'ubushakashatsi no gutubur'imbuto, ubundi wumve ngo rwiyemezamirimo twahay'isoko yarananiwe, yarahunze cyangwa yabikoze nabi.

1