1  

1
Muheto 2019-12-27 13:13:23

Abanyafrika murasekeje kabisa, Umuco wo gusiramura ntabwo umwimerere w'abayahudi cyangwa se abarabu. Ibihugu byinshi byo muri Africa bikora umuhango wo gusiramura kandi mu muco wa gakondo wabo. Haha naho ibyo guteranira hano muri kuganira no kuburana ku mategeko y'abayahudi, byo muri abo gusabirwa kabisa. mbese abakurambere bacu nta kwemera bagiraga?

2
chris 2019-12-22 12:29:04

ntabwo isabato yigeze ikurwaho ahubwo amategeko y'ibyimihango niyo yakuweho kuko christo yayakujeho umubiriwe ubwo yabambwaga kumusaraba.ndetse nisezerano rishya rirabihamya aho yesu yahoraga yinjira mu masinagogi ku munsi wisabato nkuko yari yaramenyereye(luka 4:16)ndetse na ba pawulo nuko bagendaga.ndetse no mu ijuru abera bisumbabyose bazajya bahora basenga imana kumunsi wisabato (yesaya66:23).ntabwo rero isabato yakuweho ahubwo abantu bajye bazirikana ko amategeko 10 y'imana uwishe rimwe aba ayishe yose.

3
chris 2019-12-22 12:28:58

ntabwo isabato yigeze ikurwaho ahubwo amategeko y'ibyimihango niyo yakuweho kuko christo yayakujeho umubiriwe ubwo yabambwaga kumusaraba.ndetse nisezerano rishya rirabihamya aho yesu yahoraga yinjira mu masinagogi ku munsi wisabato nkuko yari yaramenyereye(luka 4:16)ndetse na ba pawulo nuko bagendaga.ndetse no mu ijuru abera bisumbabyose bazajya bahora basenga imana kumunsi wisabato (yesaya66:23).ntabwo rero isabato yakuweho ahubwo abantu bajye bazirikana ko amategeko 10 y'imana uwishe rimwe aba ayishe yose.

4
chris 2019-12-22 12:28:53

ntabwo isabato yigeze ikurwaho ahubwo amategeko y'ibyimihango niyo yakuweho kuko christo yayakujeho umubiriwe ubwo yabambwaga kumusaraba.ndetse nisezerano rishya rirabihamya aho yesu yahoraga yinjira mu masinagogi ku munsi wisabato nkuko yari yaramenyereye(luka 4:16)ndetse na ba pawulo nuko bagendaga.ndetse no mu ijuru abera bisumbabyose bazajya bahora basenga imana kumunsi wisabato (yesaya66:23).ntabwo rero isabato yakuweho ahubwo abantu bajye bazirikana ko amategeko 10 y'imana uwishe rimwe aba ayishe yose.

5
sibomana 2019-12-21 14:23:10

Ese mwari muzi ko Imana yari yarategetse Abayahudi b'abagabo bose Gusiramurwa?Ndetse yavuze ko uzanga gusiramurwa bazamwica.Ariko mu isezerano rishya,gusiramurwa ntabwo ari itegeko ku bakristu.Hali n'andi mategeko menshi isezerano rishya ryakuyeho.Dore ingero: Gutunga abagore benshi,gutamba ibitambo,etc...Ndetse n'isabato yavuyeho,kubera ko yari igenewe gusa abaheburayo.Mu isezerano rishya,henshi basaba abakristu nyakuri kutaziririza isabato,ndetse hacyaha abakibikora.Isezerano rishya rivuga ko isabato yari "igicucu k'ibizaza".Nukuvuga ubutegetsi bw'imyaka igihumbi ya Kristu dutegereje.Niyo mpamvu bible ivuga ko hari isabato ibikiwe abakristu nyakuri,itandukanye n'isabato y'abayahudi.Wali umuhango washushanyaga Ubutegetsi bw'Imyaka igihumbi bwa Kristu (Christ Millenium).

6
sibomana 2019-12-21 14:22:57

Ese mwari muzi ko Imana yari yarategetse Abayahudi b'abagabo bose Gusiramurwa?Ndetse yavuze ko uzanga gusiramurwa bazamwica.Ariko mu isezerano rishya,gusiramurwa ntabwo ari itegeko ku bakristu.Hali n'andi mategeko menshi isezerano rishya ryakuyeho.Dore ingero: Gutunga abagore benshi,gutamba ibitambo,etc...Ndetse n'isabato yavuyeho,kubera ko yari igenewe gusa abaheburayo.Mu isezerano rishya,henshi basaba abakristu nyakuri kutaziririza isabato,ndetse hacyaha abakibikora.Isezerano rishya rivuga ko isabato yari "igicucu k'ibizaza".Nukuvuga ubutegetsi bw'imyaka igihumbi ya Kristu dutegereje.Niyo mpamvu bible ivuga ko hari isabato ibikiwe abakristu nyakuri,itandukanye n'isabato y'abayahudi.Wali umuhango washushanyaga Ubutegetsi bw'Imyaka igihumbi bwa Kristu (Christ Millenium).

1