1  

1
A L O Y S 2019-06-04 20:49:52

D U K E N E Y E U B U V U G I Z I N A N J Y E P A P A Y A M V A N Y E M W I S H U R I

2
Sun 2019-05-11 08:50:01

Ariko, hari n abanta bananirwa kwiga, kubera Ibiza byo mu miryango, kabone niyo wamusubiza mW ishuri bikamunanira, kubera ikibazo kigihari. Mujye munabakangurira kuba intwari mu bibazo, bibatere ingufu aho kubatesha umurongo!

1