Isengesho ry’umugore utwite

Yanditswe na Kanamugire Emmanuel
Kuya 3 Ugushyingo 2016 saa 01:24
Yasuwe :
0 0

Ibikubiye muri iyi nkuru ni igitekerezo kigaragaza ko umugore utwite aba afite ibyifuzo byinshi, ndetse ko muri byo hari ibimuhira.

Habayeho umugore, ajya mu kabande gukura ibijumba. Ajyana n’akabindi k’amazi, ngo namara kuzuza agatebo ibijumba, ajye kubyoza ku iriba, ahite anavoma.

Umugore ageze ku gashyamba kari mu nsi y’urugo, arabanza atora udukwi, adusiga aho, ngo aze kuduhitana azamutse.

Aramanuka, ajya mu murima, atangira gukura ibijumba. Agize atya abona imvura irakubye. Ijuru ririjima, imirabyo irarabya, inkuba zirakubita. Ati "Mbigenje nte?" Yibuka inkwi asize ku gasozi, yibuka n’amasaka yasize yanitse ku kidasesa, ku muharuro.

Ubwo kandi yari atwite, atagishoboye kwihuta cyane. Ati "Mbaye uwande?" Nibwo rero yambaje Imana yo mu ijuru, ati "Nyagasani ntabara!"

Igihe agisenga atyo, inkuba irongera irakubita, maze umurabyo umwitura imbere. Abanza kwikanga, ariko arebye, abona umwana w’umuhungu ahagaze aho. Umwana aramuramutsa, ati "Data arambwiye ngo nze untume."

Umugore ahita amenya ko ari Mirabyo, umuhungu wa Nkuba, Umwami wo mu ijuru. Amwereka agatebo k’ibijumba n’akabindi k’amazi n’akaba k’inkwi haruguru, ku gashyamba. Amubwira n’amasaka yasize yanitse imuhira.

Mirabyo ati "Humura, ndabikwanurira imvura itarabinyagira!" Agira atya, agatebo akazingaho umurabyo, akabindi akazinga undi, akaba k’inkwi nuko, arabikoranya byose, uko ari bitatu, abiyoza undi murabyo, arabibakura, yirasa mu rugo umugore yamweretse, mu mpinga y’uwo murenge.

Amaze kwinjiza ibyo azanye, yenda igitebo, ajya kuri cya kidasesa, amasaka ayashoramo undi murabyo, ayayorera mu gitebo, nacyo akirabya mu nzu. Arangije iyo mirimo, asubira aho yasize wa mugore, kumubwira ko yamutumikiye, no kumusezeraho, nuko yisubirira mu ijuru.

Mwene Nkuba amaze kugenda, imvura iragwa. Wa mugore yizamukira buhoro buhoro, atangarira iby’amaze kubona byose. Agira ati "Mbega umwana w’igitangaza! Icyampa ngo iyi nda izavemo umukobwa, maze muhe Nkuba, amushyingire uriya muhungu we!"

Nuko umugore azamuka abitekereza, abona ukuntu byaba byiza umwana umuri mu nda abaye umukobwa, akaba na mwiza cyane, akazamurera neza, akamutoza ingeso nziza zose, kugira ngo azizihirane na Mirabyo, babengukane.

Agumya gutekereza ibyo byose, arinda agera imuhira, na yamvura ntiyayitaho. Mbese muri iyo minsi yose aragumya arabizirikana.

Inda ivutse, ivukamo umukobwa! Avuka ari mwiza cyane, maze bamwita Miseke, ngo asa n’umuseke weya. Miseke akurana ubwiza, akurana ingeso nziza n’igikundiro cyinshi. Ariko ikimuranga cya mbere na mbere, kikaba inseko ye. Amenyo ye akera nk’amasaro, yaseka ukaba wagira ngo ni izuba rirashe, yakubita agatwenge ukagira ngo ni uturinga dukomangana.

Miseke akura atyo, uko akura ariko ubwiza bwiyongera bwaba ubw’imbere, n’ubw’inyuma.

Bukeye bagenzi be baza kumushaka, ngo bajyane gukura ubwatsi. Bajya mu kabande, bakura ubwatsi, baragwiza. Barangije kubucuma neza, no kubuhambira, bajya ahantu hari urukiniro rwabo, bakuba akabero mu kanyatsi, barakina, biratinda.

Imvura iza kubatungura, batamenye uko yakubye, barangariye muri iyo mikino yabo. Ni bwo rero birukiye mu rutare rwari hafi aho, bari basanzwe bugamamo. Binjiramo uko ari umunani, barugama, baragumya bariganirira.

Bagize batya babona umurabyo uguye imbere yabo, ku mwinjiro w’urutare. Barikanga, batinya ko inkuba yakubita urutare. Barebye, babona aho wa murabyo waguye havuyemo umuhungu w’umusore, ubengerana, ushashagirana nk’izuba. Umusore arabaramutsa.

Ati "Mwiriwe Bakobwa?"Bati "Wiriweho nawe?" Bamubaza aho avuye n’ikimugenza. Ati "Ndashaka Miseke!" Bati "Uramushaka se uri nde?Uraturuka he?" Ati "Nturutse kure cyane, ntimwahamenya!" Bati "Noneho se Miseke umuzi hehe?" Ati "Mubonye namumenya."Bati "Wamubwirwa n’iki se kandi utamuzi?" Ati "Namubwirwa n’inseko ye!"

Nibwo rero abakobwa bamenye ko ari Mirabyo mwene Nkuba, waje gushaka mugeni we Miseke. Ariko barabanza barahakana, bati "Nta Miseke uturimo!" Ati "Arahari, ndabizi!" Bati "Oya da! Nta Miseke uri hano! Igendere!"

Umusore aho kugenda, yicara aho ku muryango w’urutare,ati "Singenda ntamuboye!" Abakobwa bareba uwo musore aho yiyicariye, koko ameze nk’uwitegura kwirirwa aho, mbese akanaharara. Basanga rya shashagirana rye yabaye nk’urigabanya, yibereye aho gusa. Babona asa n’utari buve aho atabonye Miseke.

Mbisa mpite sindi Miseke

Ubwo imvura iba imaze guhita, hasigaye utujojoba gusa, bati «Nta kundi, tugomba gusohoka muri uru rutare !» Ariko birabanza birabatonda. Hashize akanya, uw’inkwakuzi muri bo ati «Nimumpe inzira, maze turebe!» Baramubisa, arasohoka. Ageze mu mwinjiro w’urutare, wa musore amubonye arahaguruka, aramureba, ariko ntiyamubisa.

Umukobwa abonye atamubishije,atera akaririmbo, ati"Mbisa mpite,sindi Miseke! Sindi Miseke ya Kwisaba useka amasaro agaseseka! "

Mirabyo ati "Nturi Miseke?" Umukobwa ati "Sindi Miseke!" Mirabyo ati "Seka ndebe !"

Umukobwa araseka. Mirabyo asanga umukobwa ni mwiza, asanga afite amenyo meza, n’inseko ye irakesheje cyane, ariko ahita amenya ko atari we yaje gushaka. Ati "Hita ugende, nturi Miseke!"

Umukobwa w’inkwakuzi arasohoka, ariko ageze hanze, arahagarara, ategereza bagenzi be. Abandi na bo baramukurikira, ari na ko baririmba ka karirimbo, Mirabyo na we akabikiriza kwa kundi. Barasohoka bose, uko ari barindwi, hasigara Miseke wenyine.

Miseke rero aba asigaye wenyine mu rutare, mu cyeragati aho, ariko adasa n’ushaka gusohoka. Mirabyo aramureba, na we araceceka. Bigeze aho, Mirabyo ati "Seka rero!" Miseke araseka. Asetse, urutare ruracya, ruraka, umucyo urasakara, useseka ako kabande kose, ufatira inkuka zako, weya imisozi yose.

Mirabyo ati "Uri Miseke?" Undi ati “Ni jye Miseke.” Ubwo Mirabyo na we aba yarushijeho gushashagirana, arabengerana nk’izuba. Afata Miseke mu ntoki, amusohora mu rutare, bahagararana hanze, barebana.

Ba bakobwa bagenzi ba Miseke, aho bahagaze aho uko ari barindwi, bareba Miseke, basanga yahebuje ubwiza, na we arabengerana, basanga koko akwiranye na Mirabyo, bizihiranye. Babaha amashyi menshi n’impundu nyinshi.

Abakobwa bamaze kuririmba no kuvuza impundu, babona umukororombya winaze aho, imbere y’urutare.

Mirabyo na Miseke bawinjiramo, baricara nk’uwicara mu ngobyi, umukororombya urabazamukana, ubajyana mu ijuru, kwa Se wa Mirabyo, Nkuba, na nyina Nyirankuba.

Bageze mu ijuru, Mirabyo ajya kwa Se na Nyina, Umwami Nkuba, n’Umwamikazi Nyirankuba, kubereka umugeni mwiza yabazaniye, baramushima.

Nkuba na Nyirankuba bakorera abo bana babo ubukwe bw’agatangaza. Batumira abo mu ijuru bose, maze ubukwe bugira ibirori byinshi byiza kandi birambuye.

Nguko uko umugore utwite yifuje ibyiza, kandi byose bikaba. Bakamucaho umugani ngo “Ni nka wa mugore ukuriwe wifuje uwo yatuma, mu mvura y’umuvumbi, Nkuba amutumaho Mirabyo, yifuza umukobwa abyara Miseke ya Kwisaba. Ati icyampa nkamushyingira Mirabyo mwene Nkuba ya Shyerezo n’Umugabekazi Nyirankuba mu mvura y’umuvumbi Mirabyo aza kumushaka mu rutare rw’igihanzi amufubika umukororombya.”

Inkomoko:Umuco nyarwanda


Kwamamaza

Kwamamaza

Kwamamaza

TANGA IGITEKEREZO

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'IGITEKEREZO CYAWE

Kwamamaza

Kwamamaza